NISSAN

» Patrol K160 (MQ) 1980-11.1983
» Patrol K160 (MK) od 08.1983 do 1988
» Patrol GR LWB od 08.1987 do 1998
» Patrol K260 po 1989
» Patrol GR SWB od 02.1988 do 1998
» Patrol GR Y60/Y61 SWB 3" i 4"
» Patrol GR Y61 SWB/LWB
» Patrol Y60/Y61 FLEXI LIFT 3"
» Patrol Y60/Y61 FLEXI LIFT 4"
» Patrol Y60/Y61 LWB - Superlift (4")
» Patrol Y60/Y61 LWB - Superlift (6")
» Patrol Y62 LWB od 2010 r
» NP300 / Navara D22
» Navara D40
» Terrano I/Pathfinder
» Terrano II po 07.1993
» Pathfinder R50 1995-2005
» Pathfinder R51 po 2005